Контраст
Шрифт

Правила етичної поведінки

Статтями 37-44 розділу VI Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон) передбачено вимоги до поведінки, зокрема для осіб органів та підрозділів цивільного захисту, якими вони зобов’язані керуватися під час виконання своїх службових повноважень.

Підстави та порядок притягнення до відповідальності за порушення вимог до поведінки встановлюються Законом, який є правовою основою для кодексів чи стандартів професійної етики.

Професійна етика — це кодекс правил, що визначає поведінку спеціаліста у службовій обстановці, норм, які відповідають існуючим законам та відомчим нормативним документам, професійним знанням, стосункам у колективі, глибокому усвідомленню моральної відповідальності за виконання професійних обов'язків.

 

Так, статтею 38 Закону «Додержання вимог закону та етичних норм поведінки», передбачається, що особи, під час виконання своїх службових повноважень зобов’язані неухильно додержуватися вимог закону та загальновизнаних етичних норм поведінки, бути ввічливими у стосунках з громадянами, керівниками, колегами і підлеглими. У статті 39 «Пріоритет інтересів» зазначено, що особи, представляючи державу чи територіальну громаду, діють виключно в їх інтересах. Політична нейтральність регламентується статтею 40, де зазначено що особи зобов’язані при виконанні своїх службових повноважень дотримуватися політичної нейтральності, уникати демонстрації у будь-якому вигляді власних політичних переконань або поглядів, не використовувати службові повноваження в інтересах політичних партій чи їх осередків або окремих політиків. Стаття 41 «Неупередженість» передбачає, що особи діють неупереджено, незважаючи на приватні інтереси, особисте ставлення до будь-яких осіб, на свої політичні погляди, ідеологічні, релігійні або інші особисті погляди чи переконання. Стаття 42 «Компетентність і ефективність» зобов’язує сумлінно, компетентно, вчасно, результативно і відповідально виконувати службові повноваження та професійні обов’язки, рішення та доручення органів і осіб, яким вони підпорядковані, підзвітні або підконтрольні. Не допускати зловживань та неефективного використання державної і комунальної власності. У статті 43 «Нерозголошення інформації», визначено, що ці особи також не розголошують і не використовують в інший спосіб конфіденційну та іншу інформацію з обмеженим доступом, що стала їм відома у зв’язку з виконанням своїх службових повноважень та професійних обов’язків, крім випадків, встановлених законом. У статтеі 44 «Утримання від виконання незаконних рішень чи доручень» вказано, що особи незважаючи на приватні інтереси, утримуються від виконання рішень чи доручень керівництва, якщо вони суперечать закону. Самостійно оцінюють правомірність наданих керівництвом рішень чи доручень та можливу шкоду, що буде завдана у разі виконання таких рішень чи доручень. У разі отримання для виконання рішень чи доручень, які особа, вважає незаконними або такими, що становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам, вона повинна негайно в письмовій формі повідомити про це керівника органу, підприємства, установи, організації, в якому вона працює.

Водночас, Законом України від 5 березня 2009 року № 1068 «Про Дисциплінарний статут служби цивільного захисту» (далі - Статут) та Постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 р. № 593 «Про затвердження Положення про проходження служби цивільного захисту особами рядового і начальницького складу» (далі - Положення), також передбачаються права осіб, ряд вимог, обмежень та заборон щодо службової дисципліни, які особи органів та підрозділів цивільного захисту повинні неухильно дотримуватися на службі та поза нею.

Службова дисципліна - бездоганне та неухильне виконання особами рядового і начальницького складу службових обов'язків, установлених Кодексом цивільного захисту України, Статутом, Положенням та іншими нормативно-правовими актами та контрактом про проходження служби в органах і підрозділах цивільного захисту.

Службова дисципліна в органах і підрозділах цивільного захисту зобов'язує кожну особу рядового і начальницького складу під час проходження служби зокрема додержуватися норм професійної та службової етики; вимог антикорупційного законодавства; виявляти повагу до колег, начальників, старших за званням, бути ввічливим, додержуватися вітання та етикету;

Особи рядового і начальницького складу зобов'язані з гідністю та честю поводитися в позаслужбовий час, бути прикладом у додержанні етичних норм поведінки, утримуватися від порушень громадського порядку.

Порушення службової дисципліни - протиправне, винне (умисне чи необережне) діяння або бездіяльність особи рядового чи начальницького складу, спрямоване на недодержання вимог Присяги, зокрема на невиконання або неналежне виконання службових обов'язків, перевищення прав, порушення обмежень і заборон, установлених законодавством з питань проходження служби в органах і підрозділах цивільного захисту, чи вчинення інших дій, що ганьблять або дискредитують особу як представника служби цивільного захисту.

Таким чином порушення норм етики поведінки - це порушенням службової дисципліни. За порушення службової дисципліни особи рядового та начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту поряд із дисциплінарною відповідальністю, згідно Статуту, несуть наступні види відповідальності: а) цивільну; б) матеріальну; в) адміністративну; г) кримінальну.

Також відповідно до абзацу другого частини другої статті 37 Закону, державні органи, у випадку необхідності розробляють та забезпечують виконання галузевих кодексів чи стандартів етичної поведінки їх працівників, які здійснюють діяльність у сфері їх управління. Згідно підпункту 1 пункту 5 Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 року № 1052, з метою зміцнення дисципліни та законності серед працівників, безумовного забезпечення прав і свобод громадян, дотримання стандартів етичної поведінки, доброчесності та запобігання конфлікту інтересів у діяльності працівників наказом Міністерства внутрішніх справ України від 16 листопада 2018 року № 932, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 04 грудня 2018 року за № 1376/32828, затверджено Правила етичної поведінки працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій, територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління (далі - Правила), які є обов’язковими для виконання всіма особами.

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління, відповідно до свого положення здійснює необхідні заходи, спрямовані на запобігання та виявлення корупції та пов’язаних із корупцією правопорушень, зокрема на дотримання етики поведінки. Дотримання вимог, обмежень та заборон особами служби цивільного захисту та посадовими особами (цивільними працівниками) є обов’язком для них. Так у випадку вчинення дисциплінарного проступку, пов’язаного із порушенням норм етичної поведінки, винні особи включаються до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції.