ГоловнаПро ГУСтруктураДворічанський районний сектор
 Версія для друку

Дворічанський районний сектор

Начальник 

підполковник служби цивільного захисту

Тян Олексій Іннокентійович

тел. (05750) 7-69-01


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом ГУ ДСНС України

у Харківській області

02.07.2016  № 218

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Дворічанський районний сектор Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області

 1. ДВОРІЧАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СЕКТОР ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ   ДЕРЖАВНОЇ  СЛУЖБИ  УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ  У  ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ  (скорочена назва - Дворічанський РС ГУ  ДСНС  України  у  Харківській області)  (далі – Сектор) є структурним підрозділом апарату територіального органу Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області, уповноваженим на забезпечення  реалізації  державної  політики  у сферах цивільного захисту, захисту населення і територій  від  надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню,  ліквідації  наслідків  надзвичайних  ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб.

Сектор підпорядковується Головному управлінню ДСНС України у Харківській області (далі - Головне управління).

Персонал Сектора складають особи рядового і начальницького складу, які проходять службу цивільного захисту за контрактом, та інші працівники, з якими укладається трудовий договір. Порядок проходження служби цивільного захисту особами рядового і начальницького складу та трудові відносини з працівниками регулюються відповідно до чинного законодавства.

Голова Дворічанської районної державної адміністрації координує діяльність Сектора і сприяє у виконанні покладених на нього завдань.

 1. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем'єр-міністра України, наказами Міністерства внутрішніх справ України, дорученнями Міністра внутрішніх   справ  України, наказами та дорученнями ДСНС України, актами Харківської обласної державної адміністрації та Харківської обласної ради, наказами та дорученнями Головного управління, іншими актами законодавства України, Положенням про Головне управління, а також цим Положенням.
 2. Основними завданнями Сектора на відповідній території є:

реалізація державної політики у сфері цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, запобігання їх виникненню, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб;

здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням і виконанням вимог законодавства у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб;

внесення на розгляд Головного управління пропозицій щодо забезпечення формування та реалізації державної політики у зазначених сферах;

реалізація в межах повноважень, передбачених законом, державної політики у сфері волонтерської діяльності.

 1. Сектор відповідно до  покладених на нього завдань на відповідній території:

вжиттям інженерно-технічних заходів цивільного захисту відповідно до закону;

діяльністю аварійно-рятувальних служб, станом їх готовності до реагування на аварії та надзвичайні ситуації;

дотриманням періодичності навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів цивільного захисту, та вживає заходів для усунення виявлених недоліків;

технічні умови для інженерного забезпечення об'єкта будівництва щодо пожежної та техногенної безпеки, згідно компетенції;

методичні рекомендації щодо розроблення та підготовки положень, інструкцій, інших нормативних документів у сфері пожежної та техногенної безпеки, що діють на підприємствах, в установах, організаціях та на інших суб'єктах господарювання незалежно від форми власності;

готовності до використання за призначенням аварійно-рятувальної техніки, засобів цивільного захисту, а також обладнання, призначеного для забезпечення безпеки суб'єктів господарювання;

планування та готовності до здійснення заходів з організації евакуації населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

підготовки населення до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

розробленні органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування районних (місцевих) програм з питань, що належать до компетенції ДСНС України;

розгляді проектів районних (місцевих) програм, що розробляються з метою поліпшення захисту об'єктів і територій у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

роботі районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;

здійсненні заходів з переведення районної ланки територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ з режиму функціонування у мирний час на функціонування в умовах особливого періоду;

розслідуванні (дослідженні) у встановленому порядку пожеж;

розгляді проектів об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, в частині додержання вимог нормативно-правових актів щодо інженерно-технічних заходів, у сфері пожежної та техногенної безпеки;

розгляді проектів містобудівної документації та подає спеціально уповноваженому органу містобудування та архітектури висновки щодо додержання вимог у сфері пожежної та техногенної безпеки;

у межах повноважень у підготовці пропозицій щодо віднесення населених пунктів та суб'єктів господарювання до груп (категорій) із цивільного захисту;

 1. Сектор з метою організації своєї діяльності:
 1. Сектор має право:

залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань вчених і фахівців, спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками), представників інститутів громадянського суспільства;

одержувати в установленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб;

скликати наради, утворювати консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби (ради, комісії, робочі групи тощо) для сприяння здійсненню покладених на Управління завдань;

користуватися інформаційними базами даних державних органів, державною системою урядового зв'язку та іншими технічними засобами.

 1. Сектор здійснює свої повноваження як безпосередньо, так і через підпорядковані підрозділи, Державні пожежно-рятувальні підрозділи, які дислокуються на території району, а також контроль за їх діяльністю.
 2. Сектор під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з місцевими держадміністраціями та органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями на території Дворічанського району.
 3. Сектор у межах повноважень видає накази організаційно-розпорядчого характеру.

Акти Сектора можуть бути скасовані начальником Головного управління, Головою ДСНС України повністю чи в окремій частині, у тому числі за дорученням Міністра внутрішніх справ України, а також Міністром внутрішніх справ України у разі відмови Голови ДСНС України скасувати такий акт.

 1. Сектор очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади начальником Головного управління за погодженням з Головою ДСНС України.

У разі відсутності начальника Сектора чи неможливості здійснювати ним свої повноваження з інших причин його обов'язки виконує особа, визначена наказом Головного управління.

Головний інспектор Сектора за посадою одночасно є Головним державним інспектором з нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки у Дворічанському районі Харківської області, який призначається на посаду та звільняється з посади начальником Головного управління за погодженням з Головою ДСНС України..

Інші посадові особи Сектора, до компетенції яких належать питання державного нагляду (контролю) у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки, за посадою одночасно є державними інспекторами з нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки у Дворічанському районі Харківської області.

 1. Начальник Сектора:

здійснює керівництво Сектором, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності;

організовує та забезпечує виконання Сектором Конституції та законів України, постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, доручень Прем'єр-міністра України, наказів ДСНС України, доручень Голови ДСНС України та його заступників, розпоряджень голови Харківської обласної державної адміністрації, наказів та доручень Головного управління;

вносить начальнику Головного управління пропозиції щодо визначення пріоритетів роботи Сектора і шляхів виконання покладених на нього завдань, подає на затвердження плани роботи Сектора (квартальні);

звітує перед начальником Головного управління щодо виконання покладених на Сектор завдань та планів роботи;

забезпечує в установленому порядку дієву взаємодію Сектор з Дворічанською районною державною адміністрацією;

здійснює добір кадрів у Сектор, формує кадровий резерв на відповідні посади;

порушує в установленому законодавством порядку перед начальником Головного управління клопотання про присвоєння спеціальних звань служби цивільного захисту особам рядового і начальницького складу, а також щодо заохочення та притягнення їх до відповідальності;

підписує накази Сектор;

розподіляє обов'язки між підлеглими співробітниками;

надає на затвердження начальнику Головного управління посадові інструкції осіб рядового, начальницького складу та працівників;

представляє Сектор у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями або уповноважує на це інших посадових осіб Управління;

здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

Начальник Сектора підзвітний та підконтрольний голові Дворічанської районної державної адміністрації з питань здійснення повноважень місцевих держадміністрацій.

 1. Сектор утримується за рахунок коштів Державного бюджету, інших джерел, не заборонених законом. Форма власності Сектора — державна.

Структуру Сектора затверджує Голова ДСНС України за погодженням з Міністром внутрішніх справ України.

Штатний  розпис  та    кошторис  Сектора  затверджує Голова ДСНС України.

Чисельність осіб рядового і начальницького складу та працівників Сектора затверджує Голова ДСНС України в межах граничної чисельності, визначеної Кабінетом Міністрів України для територіальних органів ДСНС України.

 1. Сектор не є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.
    Твіт