Центр забезпечення діяльності

Центр забезпечення діяльності

Начальник

підполковник служби цивільного захисту

Бондаренко Віталій Олександрович

тел. (057) 739‑32‑77

 

Центр забезпечення діяльності Головного управління ДСНС України у Харківській області (далі – Центр) є структурним підрозділом Головного управління ДСНС України у Харківській області (далі – Головне управління) і який діє у його складі.

 

До структури Центру входять наступні підрозділи:

 • відділ попередження надзвичайних ситуацій у метрополітені;
 • відділ психологічного забезпечення та соціально-гуманітарної роботи;
 • відділ агітаційно-пропагандиської роботи;
 • обліково-розрахунковий відділ;
 • відділ житлового забезпечення;
 • відділ контролю застосування санкцій та аналітичної роботи ;
 • сектор діловодства та архівної роботи;
 • медико-санітарна частина.

Основними завданнями Центру є:

 • розроблення проектів річних та календарних (квартальних) планів роботи, що регламентують його організаційно-управлінську діяльність, здійснення моніторингу їх виконання;
 • надання рекомендацій населенню про необхідні дії в умовах НС;
 • проведення перевірок та аналіз стану готовності підпорядкованих підрозділів до дій за призначенням;
 • добір кадрів в Центр, формування кадрового резерву на відповідні посади;;
 • розгляд та підготовка подань, внесення начальнику Головного  управління пропозицій про нагородження державними нагородами та відомчими відзнаками осіб рядового і начальницького складу та працівників, а також матеріали на присвоєння спеціальних звань та переміщення по службі осіб начальницького складу служби цивільного захисту, що входять до номенклатури посад, призначення на які та звільнення з яких проводиться наказом ДСНС України;
 • впровадження соціальної політики в Головному управлінні, яка є складовою частиною соціальної політики ДСНС України і спрямована на розвиток та управління соціальною складовою Головного   управління з метою задоволення соціальних потреб та інтересів осіб рядового і начальницького складу, працівників  підрозділів Головного управління, членів їх сімей, підтримки, захисту та соціальної реабілітації осіб рядового і начальницького складу  підрозділів Головного   управління та осіб, звільнених зі служби у ДСНС України;
 • забезпечення гуманітарної політики в Головному управлінні, що є  цілеспрямованою діяльністю щодо навчання, виховання, психологічної підготовки осіб рядового і начальницького складу, працівників підрозділів Головного управління, їх духовного, культурного та фізичного розвитку, реалізації конституційних прав і свобод;
 • організація та проведення гуманітарної підготовки, суспільно – політичного інформування, психологічного забезпечення життєдіяльності та застосування сил Головного управління;
 • виховання у особового складу високих морально-психологічних якостей, патріотизму та високої відповідальності за виконання вимог Присяги, статутів, інших нормативно-правових актів;
 • формування і розвиток у осіб рядового і начальницького складу особистих якостей, необхідних для особового складу служби цивільного захисту. Задоволення соціально – економічних потреб та інтересів осіб рядового і начальницького складу, членів їх сімей, працівників, а також соціальна та професійна адаптація особового складу та осіб, звільнених зі служби. Вивчення впливу психологічних, економічних і організаційних факторів на професійну діяльність працівників органів та підрозділів цивільного захисту з метою створення сприятливих умов праці і підвищення її ефективності.
 • здійснення моніторингу морально – психологічного стану особового складу у підпорядкованих підрозділах Головного управління та суворе дотримання встановленого порядку здійснення заходів психологічного супроводження з обов’язковим дотриманням етичних норм психолога кожної посадовій особі, яка працює у цьому напрямку;
 • аналіз суспільно – політичної обстановки в районах дислокації підпорядкованих підрозділів Головного управління. Визначення негативних чинників, що впливають на плинність персоналу, порушення службової дисципліни, малопродуктивної праці тощо та визнач шляхи їх усунення;
 • планування та організація роботи з нейтралізації впливу негативних чинників на морально – психологічний стан особового складу підрозділів ГУ;
 • організація проведення культурно-масової, просвітницької, виховної та соціальної роботи, оперативно-службової діяльності в Головному управлінні і підпорядкованих підрозділах, вжиття заходів до її вдосконалення, аналіз та узагальнення стану справ з цих питань;
 • забезпечення взаємодії з місцевими органами виконавчої влади, громадськими організаціями, релігійними конфесіями та засобами масової інформації.
 • поповнення експозиції виставки;
 • забезпечення заходів з технічного обслуговування, експлуатації будівель і споруд виробничих та житлово-побутових приміщень Головного управління та підпорядкованих підрозділів, виконання поточних та капітальних ремонтів;
 • вжиття заходів щодо управління об'єктами державної власності в межах, визначених законодавством;
 • визначення потреби і розподіл ресурсів на матеріальні цінності, майно, необхідні (за встановленими нормативами) для укомплектування підрозділів та особового складу, ведення їх обліку, здійснення контролю правильності утримання, списання і реалізації;
 • здійснення матеріально-технічного забезпечення, організація експлуатації, технічного обслуговування, випробування та ремонту транспортних засобів,  верстатного обладнання, виробничих і побутових приміщень у підпорядкованих підрозділах, ведення обліку, контроль правильності утримання, списання та реалізації техніки та майна;
 • забезпечення здійснення внутрішнього контролю в Головному управлінні та підпорядкованих підрозділах;
 • розроблення проектів кошторисів і внесення пропозицій керівництву Головного управління щодо фінансування потреб підпорядкованих підрозділів;
 • відповідно до чинного законодавства здійснення заходів щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти, укладання договорів господарського та цивільно-правового характеру;
 • забезпечення дотримання фінансової дисципліни та законності в діяльності підпорядкованих підрозділів;
 • розробка та подання керівництву Головного управління проектів кошторисів до бюджетного запиту на наступний рік з детальними розрахунками;
 • здійснення заходів щодо фінансування підпорядкованих підрозділів відповідно до затвердженого помісячного плану асигнувань;
 • складання оперативної, місячної, квартальної і річної фінансової, бюджетної, податкової та статистичної звітності про фінансово-економічну діяльність Головного управління і забезпечення подання зведених даних уповноваженим органам у встановлені строки;
 • організація тісної взаємодії із засобами масової інформації з метою оперативного, достовірного та своєчасного інформування населення про заходи, вжиті для його захисту;
 • здійснення оперативного та широкого інформування засобів масової інформації щодо діяльності підрозділів Головного   управління;
 • прийняття участі у заходах з підготовки керівного складу органів управління і підрозділів єдиної державної системи цивільного захисту (далі – ЄДС ЦЗ) та її ланок, навчанні населення та пропаганді знань з безпеки життєдіяльності;
 • сприяння організації та надання методичної допомоги у проведенні заходів щодо пропаганди та популяризації основ безпеки життєдіяльності;
 • забезпечення виконання вимог нормативних документів що регламентують діяльність підрозділів ДСНС України при вивченні, відборі, призначенні на посади, підготовці фахівців та при виконанні функціональних обов'язків співробітників підпорядкованих підрозділів Головного управління;
 • внесення пропозицій щодо персонального розподілу випускників навчальних закладів системи цивільного захисту;
 • сприяння поліпшенню кадрового потенціалу шляхом професійної орієнтації кандидатів на службу і навчання у навчальних закладах ДСНС України та їх професійно-психологічного відбору;
 • сприяння в організації та надання методичної допомоги підпорядкованим підрозділам Головного управління у проведенні заходів щодо пропаганди та популяризації основ безпеки життєдіяльності у районах;
 • надання методичної допомоги підпорядкованим підрозділам Головного управління для взаємодії з районними засобами масової інформації (далі - ЗМІ);
 • надання методичної допомоги управлінням (відділам) освіти у проведенні в дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладах заходів (фестивалі, конкурси, вікторини і таке інше), направлених на вивчення правил безпечної життєдіяльності;
 • спільно з сектором зв’язків із засобами масової інформації та роботи з громадськістю (далі - СЗізЗМІтаРГ) прийняття участі у проведенні акції «Запобігти! Врятувати! Допомогти!», фестивалю ДЮП, конкурсу «Зробимо життя безпечним» та інше;
 • організація та проведення екскурсій у приміщеннях виставки пожежно-рятувальної служби та виїзні експозиції виставки, зустрічі з трудовими колективами, населенням тощо з метою підвищення рівня обізнаності населення про історію пожежної охорони та роботу Головного управління;
 • спільно з СЗізЗМІтаРГ прийняття участі у підготовці програми Головного управління «Професія рятівник»;
 • збір, підготовка та надання СЗізЗМІтаРГ інформаційних матеріалів про діяльність підрозділів Головного управління для розміщення на сайті Головного управління та сайті ДСНС України;
 • спільно з СЗізЗМІтаРГ надання інформації для міських та обласних ЗМІ про проведення акції «Запобігти! Врятувати! Допомогти!», фестивалю ДЮП, конкурсу «Зробимо життя безпечним» та інше;
 • своєчасне та правильне нараховування і виплата грошового утримання та заробітної плати спiвробiтникам пiдроздiлiв Головного управління;
 • вжиття заходів щодо збереження всіх коштів готівкою в касі та інших цінних паперів, бланків суворої звітності, достовiрностi і своєчасності касової документації ;
 • суворе дотримання лiмiту залишку каси;
 • отримання готівки з установи банку службовою машиною та озброєною охороною, видача грошового утримання та заробітної плати працівникам Головного управління та підпорядкованих підрозділів;
 • проведення  перевірки каси щомісячно  комісією та  складання  акту;
 • здійснювання  прийому та обробка первинних документів по веденню бухгалтерського обліку;
 • ведення обліку виконання кошторису витрат на утримання чисельності на об’єктах та рахунок договорів;
 • складання «Звіту про суми нарахованої заробітної плати (грошового забезпечення, доходу) застрахованих осіб та сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне  соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України»;
 • складання податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку;
 • здійснювання контролю за своєчасним перерахуванням внесків до пенсійного фонду та податку з доходів фізичних осіб;
 • забезпечення особового складу авансовими виплатами при відрядженнях;
 • виписка  грошових атестатів особам рядового та начальницького складу;
 • видача довідок за вимогою особовому складу про нараховану заробітну плату;
 • ведіння обліку утримань та перерахувань алiментiв з особового складу;
 • проведення  щорічної  інвентаризацію матеріальних цінностей;
 • здійснення збору та обробка первинних прибутково-видаткових документів про рух товарно-матеріальних  цінностей;
 • складання зворотних відомостей про рух товарно-матеріальних цінностей;
 • приймання участі в комплексних, контрольних та раптових перевірках, які проводяться  Головним управлінням в  підпорядкованих пiдроздiлах;
 • виписка  податкових накладних та рахунків за надання платних послуг на утримання штатних одиниць на об’єктах;
 • складання  податкової декларації з податку на додану вартість по терміну;
 • друк платіжних доручень, фінансових та юридичних зобов`язань по видаткам  спеціального  та державному фондів;
 • щомісячне формування реєстру виданих та отриманих податкових накладних;
 • складання та здача квартального податкового звіту про використання коштів неприбутковими установами, розрахунку збору за забруднення навколишнього природного середовища, розрахунку про сплату за землю та звіту про пільги по оподаткуванню;
 • складання оперативної, місячної, квартальної і річної фінансової, бюджетної, податкової та статистичної звітності про фінансово-економічну діяльність Головного управління і забезпечення подання зведених даних уповноваженим органам у встановлені строки;
 • забезпечення здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх здійсненням;
 • забезпечення ефективного, результативного і цільового використання бюджетних коштів;
 • забезпечення ведення діловодства, а також організація роботи з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;
 • визначення потреби у забезпеченні підрозділів матеріальними та фінансовими ресурсами за напрямками, підготовка інформації з необхідними розрахунками для подачі заявок до відповідних державних органів, організація та забезпечення роботи з централізованих закупівель майна для підрозділів Головного управління;
 • здійснення постійного моніторингу стану матеріально-технічного забезпечення, планування перспективних напрямків ресурсного постачання, а також маркетингових досліджень ринку для потреб Головного управління;
 • забезпечення своєчасної підготовки даних про стан тилового забезпечення та інших довідкових даних начальнику Головного управління для прийняття рішень;
 • контроль правильності використання підрозділами матеріально-технічних засобів;
 • контроль у встановленому порядку ведення обліку та звітності у підпорядкованих підрозділах Головного управління;
 • розробка розрахунків необхідних коштів за своїми напрямками діяльності та коригування їх відповідно до затверджених призначень;
 • одержання у встановленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформації, необхідної для виконання покладених на центр завдань;
 • внесення пропозицій щодо списання у встановленому порядку обладнання та майна;
 • ведення листування у встановленому порядку з питань матеріально-технічного забезпечення з рівнозначними структурами та іншими центральними органами виконавчої влади;
 • вивчення, узагальнення і впровадження в практику передового досвіду роботи з матеріально-технічного забезпечення підрозділів Головного управління;
 • організація, проведення інструктивних нарад, семінарів з працівниками підрозділів централізованого забезпечення, підготовка матеріалів для заслуховування керівників господарських, автотранспортних та інших підрозділів Головного управління за результатами їх службової діяльності;
 • організація та контроль правильності збереження матеріально-технічних ресурсів поточного забезпечення та непорушного запасу на складах (базах) основного зберігання;
 • контроль своєчасності, доцільності та повноти оприбуткування майна, що отримано підрозділами Головного   управління;
 • забезпечення представництва в організаціях і установах з питань,  що відносяться до компетенції Центру;
 • забезпечення утримання в належному стані будівлі та приміщень Головного управління, прилеглої території та всіх систем життєдіяльності;
 • виконання вимог наказів, настанов, інструкцій по зберіганню, накопиченню, освіженню, обслуговуванню, комплектації техніки, озброєння, матеріально – технічних засобів;
 • забезпечення порядку, умов сумісного зберігання техніки, озброєння та матеріально – технічних засобів і окремих предметів, що входять в їх комплект;
 • перевірка (щоденно) наявності техніки та майна, що знаходиться на зберіганні, підтримання в справному стані обладнання, інструменту, протипожежного інвентарю та обладнання сховищ;
 • складання заявок на матеріальні цінності для ремонту службових приміщень, планів ремонту складських та службових приміщень, огорожі, планів обслуговування та освіження техніки, озброєння, матеріально – технічних засобів, що зберігаються на складі;
 • підтримання взаємодії з органами місцевої влади з питань підтримання в справному стані жилих та нежилих споруд, що призначенні для розміщення формувань воєнного часу;
 • реєстрація вихідних документів, підготовлених структурними підрозділами апарату Головного управління, які направляються за межі Головного управління;
 • діловодний контроль за строками виконання документів.
 • розробка інструкції з діловодства та номенклатури справ Головного управління із погодженням у державному архіві Харківської області.
 • додержання єдиного порядку відбору, обліку, схоронності, якості оброблення та використання документів, що створюються під час діяльності Головного управління, для передачі на державне зберігання.
 • приймання на архівне зберігання документів від структурних підрозділів Головного управління через два роки після завершення їх виробництва;
 • здійснення обліку і забезпечення повної схоронності прийнятих на зберігання справ;
 • організація і здійснення експертизи цінності документальних матеріалів при їх відборі на державне зберігання, підготовка справ до здачі у державний архів;
 • уніфікація системи документації та документів з урахуванням можливості їх машинної обробки, вживання заходів до скорочення кількості форм і видів документів;
 • впровадження державних стандартів, уніфікованих систем документації, інших нормативів в Головному управлінні та підпорядкованих підрозділах;
 • засвідчення негербовою печаткою документів у випадках, передбачених Інструкцією з діловодства у Головному управлінні;
 • видача у встановленому порядку справ та копій документів заінтересованим організаціям і окремим особам з метою службового та наукового використання документальної інформації;
 • видача архівних довідок;
 • підготовка зведених описів справ постійного зберігання;
 • складання актів на знищення документів, строки яких закінчились;
 • передача справ постійного зберігання Головного управління до державного архіву Харківської області;
 • організація роботи архіву Головного управління відповідно до Положення про державний архівний фонд України та інших нормативно-правових документів з архівної справи;
 • ведення обліку бланків наказів і листів Головного управління, у встановленому порядку контроль їх  використання за призначенням;
 • забезпечення використання за призначенням та зберігання гербової печатки Головного управління у встановленому законодавством порядку, згідно наказу Головного управління;
 • забезпечення, у межах компетенції, доступ до публічної інформації, що перебуває у його володінні, а також розгляд інформаційних запитів;
 • відповідно до чинного законодавства здійснення обробки персональних даних;
 • участь у проведенні комплексних, контрольних та цільових перевірок службової діяльності підпорядкованих підрозділів, надання практичної допомоги в усуненні недоліків за результатами перевірок;
 • виконання робіт з копіювання та розмноження службових документів для структурних підрозділів апарату Головного управління;
 • забезпечення реалізації, у межах повноважень, на рівні відповідної ланки територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ заходів у сфері цивільного захисту;
 • здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням та виконанням вимог законодавства у сферах пожежної та техногенної безпеки, цивільного захисту, за діяльністю аварійно-рятувальних служб на території ділянок, дільниць, майданчиків, споруд КП «Харківський метрополітен»,  ВАТ «Харківметробуд» та об’єктах метрополітену, що будуються, і суб’єктів господарювання, які розташовані на їх території;
 • підготовка та внесення місцевому органу виконавчої влади (органу місцевого самоврядування) пропозицій щодо забезпечення сил цивільного захисту, фінансування заходів з попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
 • участь в реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я та медичного забезпечення, спрямованій на поліпшення здоров’я, підвищення санітарної культури, організації і здійснення заходів щодо медичного забезпечення, збереження здоров’я і працездатності осіб рядового і начальницького складу та працівників структурних підрозділів Головного управління, ветеранів служби цивільного захисту (війни), членів їх сімей зокрема: проведення лікувально-профілактичної, санітарно-гігієнічної, протиепідемічної роботи, медичного постачання, санаторно-курортного лікування, медико-психологічної реабілітації, запобігання захворюванням та інвалідності прикріплених контингентів, ранню діагностику, допомогу особам з гострими і хронічними захворюваннями, реабілітацію хворих та інвалідів;
 • впровадження та використання в роботі нових та удосконалених методів діагностики та лікування, санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів. Проведення роботи з підвищення рівня професійних знань медичного персоналу;
 • оформлення та ведення встановленої обліково-звітної документації;
 • участь в ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій;
 • здійснення контролю за дотриманням підрозділами Головного управління санітарно-гігієнічних та протиепідемічних норм і правил з метою запобігання впливу на стан здоров’я особового складу негативних чинників середовища життєдіяльності  як у пунктах постійної дислокації, так і поза їх межами (навчально-тренувальні заходи, участь у ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій) та недопущення отруєнь, виникнення (поширення) інфекційних хвороб;
 • здійснення інших повноважень, визначених законами України та покладені на Головне управління.